Piktogramy i klasy zagrożenia GHS CLP

Nalepki24.pl Promocje Nowości
Poprzedni
produkt
Kolejny
produkt

Piktogramy i klasy zagrożenia GHS CLP

Piktogramy CLP (GHS) określające rodzaj zagrożenia.

Piktogramy umieszczamy na naklejkach, etykietach, tabliczkach i oznaczeniach instalacji przemyslowych oraz na opakowaniach produktów zawierających substancje niebezpieczne.

 

Producent: Drukarnia

Nr katalogowy: n993

Wydrukuj ofertę

Oferujemy:
- nalepki z piktrogramami CLP / GHS
- etykiety na opakowania zawierające substancje niebezpieczne
- tabliczki i oznaczenia instalacji przemysłowych
- opakowania z piktogramami CLP / GHS

 

Na terenie Unii Europejskiej normy GHS zostały wprowadzone i przyjęte przez Rozporządzenie CLP Classification, Labelling and Packaging.

Kolory i kształt etykiety CLP/GHS musi być zgodny z obowiązującymi normami.

Znak ma być wyraźny na tle etykiety.
Znaki CLP powinny być czarne na białym tle z czerwoną ramką.
Kształt etykiety: kwadrat ustawiony na wierzchołku.
Znak wskazujący rodzaj zagrożenia powinien zajmować przynajmniej 1/15 pola powierzchni oznakowania, jednakże nie mniej niż 1 cm2.

Wielkość naklejki CLP/GHS jest uzależniona od pojemności opakowania:
Mniej niż 3 dm3, minimum 52 x 74 mm, o ile jest to możliwe.
Od 3 do 50 dm3, minimum 74 x 105 mm.
Od 50 do 500 dm3, minimum 105 x 148 mm.
Od 500 dm3, minimum 148 x 210 mm.

Piktogramy GHS wraz z opisem kategorii substancji niebezpiecznych
GHS01
 • Niestabilne materiały wybuchowe
 • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B
GHS02
 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
 • Wyroby aerozolowe, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F
GHS03
 • Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS04 Gazy pod ciśnieniem:
 • Gazy sprężone
 • Gazy skroplone
 • Gazy skroplone schłodzone
 • Gazy rozpuszczone
GHS05
 • Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
 • Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1
GHS06 Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS07
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
 • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie uczulające na skórę, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
 • Działanie drażniące na drogi oddechowe
 • Skutek narkotyczny
 • Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, kategoria zagrożenia 1
GHS08
 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
GHS09

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

 • Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 1
 • Toksyczność przewlekła, kategorie zagrożeń 1, 2

 

Opinie

Dodaj opinię

Pomóż podjąć decyzję innym - wystaw ocenę i komentarz

Twoja ocena pomoże innym podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego produktu.